Info ANBI status

anbi-status-logo.png

Om het voor u fiscaal aantrekkelijk te maken giften te doneren aan het Zwols Vocaal Ensemble, beschikt het koor over een ANBI-status onder RSIN/fiscaalnummer 8034 89 651.

Een vereniging met een ANBI-status heeft een informatieplicht, waaraan wij middels onze website voldoen. 
Hieronder treft u nog extra (ANBI-gerelateerde) gegevens aan.

Doelstelling Zwols Vocaal Ensemble
De doelstelling van het Zwols Vocaal Ensemble is het als kamerkoor beoefenen van klassieke muziek in de breedste zin des woords. Dat wil zeggen dat klassieke muziek uit de periode 1600-heden kan worden uitgevoerd. Het koor doet dat op hoog amateurniveau; de leden leggen daartoe regelmatig stemtesten af en volgen muzieklessen bij erkende docenten.
De ingestudeerde werken worden tweemaal per jaar in een speciaal concert ten gehore gebracht. Daarnaast worden kleinere optredens, al dan niet op uitnodiging van derden, gegeven.

Beleids- en activiteitenplan
Het Beleids en activiteitenplan van het Zwols Vocaal Ensemble kunt u hier downloaden.

Bestuurssamenstelling
Statutair bestaat het bestuur van de Vereniging ZVE uit een oneven aantal leden, ten minste
drie en ten hoogste vijf leden. De voorzitter wordt door de leden in functie gekozen. Het
bestuur wijst uit zijn midden de secretaris en de penningmeester aan. Daarnaast zijn er twee
bestuursleden met een speciale portefeuille, bijvoorbeeld het organiseren van concerten of
concertreizen. Bestuurders kunnen meerdere functies vervullen.

Namen bestuursleden
Mevrouw J. Stuiver-Rubingh, voorzitter
De heer L. Folkertsma, secretaris
De heer F.J. Schrijver, penningmeester
Mevrouw A. de Vries, algemeen bestuurslid
De heer P.Tj. Westra, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid
Bestuursleden van het Zwols Vocaal Ensemble ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarrekening
De jaarrekening over 2019 kunt u hier downloaden.